Србско писмо представља доказано¹ нај­старији запис и словолик. Основа је ћириличног и латиничног писма. Семантика западног царства је површна мани­феста­ција Србске етимолошке подлоге.

Колодар и календар

Србски колодар представља доказано² нај­старије бележење времена. Нај­фреквент­нија Србска реч бит (bit) представља суштину, постање и основну јединицу инфор­мационог система савременог доба.

Абстракт

Број тема је обрнуто пропорционалан броју интере­совања. Држаћемо се само две, и то оне најбитније. Писмо и колодар.

Ако пажљиво погледамо умет­нички и сваки други израз западног света, он је окренут поје­динцу, себи­чан и надмен. На другој страни изворни Србски израз је примерен зајед­ници, времену и при­ликама. Заправо то је судар два разумевања света и живота.

Предак и Дух и Потомак. Дух је чувар записа и времена.

Важност писма и колодара је одатле суштинска за тумачење свега што се догодило и света који ће се тек догодити. На почетку беше реч. Србски колодар је обликован по појавним и природним принципима. Он објашљава, указује, систематизује и следи. Календар баш ништа од тога.

Словолик и писмо

Словолик (знак или значење) је првобитно служио да се некој ствари, појави или временском оквиру да јединствена ознака. Систематизација тих ознака је предуслов сваког писма.

Могућност да се независно а договорно тумачи систематизован словолик је писмо

Море необоривих доказа материјалне и нематеријалне природе је већ итекако познато. За многе ћемо тек сазнати у времену које долази. Плод су посвећености, упорности и труда неоспорених трагача за истином. На њих ћемо се овде позивати, њих ће понеко и упознати.

Шта је истина. Питање велико колико и време и слова. Како се и где легитимише и пред којим форумом.

Не постоји наиме никаква истина ван човека, тамо нека и тамо негде. Цео космос је у нашим главама. Нема другог спознајног света. И сав је саздан од тумачења. Њих бележимо словоликом, писмом и сликом.

Једнако не постоји и ствар сама по себи. Све што може наш духовни и чулни апарат да тумачи су односи. Од оних наизглед најпростијих па до почетка времена. Семантика западног царства намеће постојање ствари и њихову намену, без разумевања.. Србско ети­молошко обликовање односа „бира речи“.

Однос дефинише. Не постоји ствар по себи.

Материјализовано и „нематеријално“ је наследног карактера. Словимо осећа се у ваздуху. У свакој речи и сваком запису прошлих времена.
На почетку беше реч.. У корену речи материјално је матер, која дарује физичку али и духовну особеност. Новорођено није празна табла (Tabula rasa како је касније кривотворено) већ наследник и расадник записа свих својих предака. Даклем неко ко је на реду или следу.. Отуда и израз баштинити.

Матрица је једнако примеренa и истог је корена. То значи да постоји редослед, уређење и познати односи унутар таквог система. По њој се могу пратити ствари прошлости али и предвидети куда прича води. Такође је предуслов постојања писма.

Горе горе горе горе

Чулни свет је свет становишта и опсега. Део је велике слике приликом тумачења просторне и временске матрице. Духовни свет је „савременик“ и у нераскидивом односу са чулним.

Зашто. Зашто да не.

Питање свих питања и одговор свих одговора. Зашто не подразумева, не поседује просторно нити временско одређење. И да и не постоје. Разлика је у тумачењу или протумаченом стању. Једно без друга не иде.. Када кажеш не и даље јеси.

Речником савременог информационог доба један бит [srb-en bit] има једно од два унапред договорена семантичка стања 0 и 1. У свом односу она представљају бинарни систем. Тако исто и биполарни, билингвални, билатерални..

Дим димон демони прошлости..

Дух простора и времена

Корене вредности -> Core values

Важне речи које почињу са или се завршавају на
И Ја(ia), И он(ion), Ум(um), Коло(colo)- Colosseum

Првослован, правослован или православан

¹²Документација и референце – регистар etimonia.com
7528-12-11 Доријан Брадоњић Етимонија

ISBN број